ZS w Budach Głogowskich

4

Napis na Mikoajki        

      Jak co roku, Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie zwróciło się do nas - społeczności szkolnej z prośbą o wsparcie.

Prosimy, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, wesprzeć tych najsłabszych - dzieci z domowego i stacjonarnego Hospicjum .

Pomóżcie nam spełnić dziecięce marzenia i obdarować Dzieci z Hospicjum oraz ich rodzeństwo mnóstwem prezentów i najpotrzebniejszych rzeczy z okazji Mikołajek. 

PODARKI ZBIERAMY W ZESPOLE SZKÓŁ W BUDACH GŁOGOWSKICH

(w zawiązku z obecnymi obostrzeniami, prosimy o składnie rzeczy do pudełka pozostawionego w wiatrołapie)

 AKCJA TRWA DO 27 LISTOPADA (PIĄTEK )

     Lista potrzebnych rzeczy dla Podopiecznych i Rodzeństwa domowego i stacjonarnego Hospicjum dostępna pod linkami:

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MIKOŁAJEM

https://www.hospicjum-podkarpackie.pl/mikolajki/ 

DZIĘKUJEMY :)

 

Ogłoszenie!!!

Wszyscy uczniowie posiadający em-kartę (bilet autobusowy) i chcący dojeżdżać autobusem do szkoły proszę o przyniesienie karty do doładowania w dniu 02.09.2020 r.
Natomiast uczniowie, którzy rozpoczynają naukę, a będą dojeżdżać i nie mają jeszcze biletów, proszeni są o zgłoszenie chęci wyrobienia biletu w sekretariacie szkoły:
tel. 17 789 7380

Przywóz do szkoły

Odjazd z przystanku Zacinki:

- Zacinki rondo – 07:09

- p. Bober – 07:11

- kapliczka – 07:12

Odjazd z przystanku od Bratkowic:

- koniec od Bratkowic – 07:24

- budynek Senior-Vigor – 07:25

- klub – 07:27

- p. Majka – 07:29

Odwóz ze szkoły

I kurs                                                 II kurs

- wyjazd ze szkoły – 13:10                - wyjazd ze szkoły – 13:31

- p. Majka – 13:15                             - kapliczka – 13:33

- klub – 13:18                                    - p. Bober – 13:35

- budynek Senior-Vigor – 13:20        - Zacinki rondo – 13:37

- koniec od Bratowic – 13:21

 

Uczniowie posiadający bilet mogą korzystać ze wszystkich ogólnodostępnych linii komunikacji międzygminnej.

Z powodu zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-COV-2 wszyscy uczniowie korzystający z komunikacji ogólnodostępnej i szkolnej mają obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczeń bez osłony na twarzy nie zostanie wpuszczony do autobusu.

Po miejscowości Budy Głogowskie kursuje autobus linii 304. Przystanki zgodnie z rozkładem jazdy kursów ogólnodostępnych.

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!

         Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

       Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

       W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ
jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zsbudy.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „Ogłoszenia.”.

     Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym
i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
2. Rodzice do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyprowadzają dziecko zdrowe.
3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
7. Do oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach do godz.7.30 lub po godz. 7.45
8. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko dwoma wejściami: oddziały przedszkolne
i klasy I-II - wejście ewakuacyjne, kl. III-VIII - wejście główne z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce i pozostaje do wejścia do sali lekcyjnej
w maseczce.
9.  Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (hol przy wejściu głównym), zachowując zasady:
               a. opiekun z dzieckiem/dziećmi,
               b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
               c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
               d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
                  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
                  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.
W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
12. W trakcie lekcji dzieci nie obowiązuje nosze maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
13. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic, uczeń zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
14. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami
z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
15. Dziecko wchodzi do budynku w maseczce i pozostaje w niej do czasu wejścia do świetlicy lub sali lekcyjnej .
16. Uczniowie w czasie przerw poruszają się po szkole w maseczkach.
17. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
18. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
19. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka dyżurującemu pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub w holu szkoły, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed wyjściem myje ręce.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
8. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego
w celu opuszczenia szkoły. 
9. Uczniowie korzystający z dowozów po zakończeniu lekcji do czasu odjazdu autobusu szkolnego przebywają pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej w przyporządkowanej dla danej grupy sali.
10. W czasie dowozu uczniów autobusem szkolnym uczniowie, opiekunowie obowiązkowo pozostają w maseczkach. Osoba bez zasłoniętego nosa i ust nie zostanie do autobusu wpuszczona.

 Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem
oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                         Dyrektor szkoły

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1). Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych - 27.08.2020 r. o godzinie 16.00 na sali gimnastycznej - wejście od strony boiska. Rodzice wyposażeni w maseczki, po dezynfekcji rąk.

2). 1 września  2020 r. o godzinie 9.00 spotkanie uczniów klas II - VIII z wychowawcami w salach lekcyjnch:

klasa II a  -  sala nr 10

klasa II b  -  sala nr 14

klasa III  -   sala nr 12

klasa IV  -  sala nr 6

klasa V  -  sala nr 2

klasa VI a  -  sala nr 8

klasa VI b  -  sala nr 3

klasa VII a  -  sala nr 18

klasa VII b  -  sala nr 7

klasa VIII  -  sala nr 5

Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego w maseczkach, które zdejmują w salach lekcyjnych. Przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk. 

Podczas wchodzenia uczniowie zachowują dystans społeczny. Rodzice uczniów nie wchodzą do budynku szkolnego.

3). 1 września 2020 r. o godzinie 9.15 spotkanie dyrektora i wychowawcy z rodzicami i uczniami klasy I na sali gimnastycznej - wejście od strony boiska. Uczniowie i rodzice w maseczkach podczas całego spotkania.

Podczas wchodzenia na spotkanie proszę o zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcję rąk.

 

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

BIP   zsbudy.biposwiata.pl

tel. 17 789 73 80 Szkoła

tel. 17 789 73 81 Dyrektor

tel. 17 789 73 82 Sekretariat

tel. 17 789 73 83 Pokój nauczycielski

tel. 17 789 73 85 Intendentka

tel. 17 789 73 86 Pedagog

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2021 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved