ZS w Budach Głogowskich

4

Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie czytano w całej Polsce wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku był to zbiór zatytułowany Nowele polskie. To wybór tekstów, których wspólnymi zaletami jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.
W tym roku także nasza szkoła dołączyła do akcji i 6 września na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych we wszystkich klasach IV – VIII nauczyciele czytali wybrane arcydzieła polskiej nowelistyki.
Na ósme Narodowe Czytanie para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - wybrała osiem lektur, które – jak zaznaczył prezydent – uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

Barbara Węglarz

Zapraszamy do galerii   >> Galeria <<

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU UCZNIÓW I UCZENNIC

W PROJEKCIE „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W GMINIE GŁOGÓW” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia

 • § 1.

Definicje

 1. Projekt – projekt Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski, który jest realizowany w ramach Priorytetu IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. „Poprawa jakości kształcenia”.
 2. Beneficjent – Gmina Głogów Małopolski ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski
 3. Instytucja Pośrednicząca/Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.
 4. Uczestnicy projektu – uczniowie i uczennice bezpośrednio korzystający ze wsparcia w ramach projektu, wyłonieni zgodnie z zapisami dokumentów programowych oraz opisem grupy docelowej zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Szkolne Komisje Rekrutacyjne – komisje powołane przez Dyrektorów Szkół w celu przeprowadzenia rekrutacji Uczestników Projektu. W skład każdej Komisji wchodzą: specjalista do spraw administracji (jako przewodniczący komisji), koordynator szkolny (jako sekretarz Komisji), nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły (jako członek Komisji).
 6. Formy wsparcia – działania dla Uczestników projektu przewidziane w Projekcie.

 

 • § 2.

Informacje ogólne

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU UCZNIÓW I UCZENNIC W PROJEKCIE „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W GMINIE GŁOGÓW”W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, zwany dalej Regulaminem, określa proces rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów i uczennic w projekcie Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski”, realizowanym przez Gmine Głogów Małopolski ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Priorytetu IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. „Poprawa jakości kształcenia”.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas szkół podstawowych w Budach Głogowskich, Wysokiej Głogowskiej, Pogwizdowie Nowym oraz Przewrotnem, a jego realizacja trwa od 01.07.2018 do 30.06.2020.
 3. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych min. 535 uczniów i uczennic 4 szkół Gminy Głogów Małopolski w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, wzrost kompetencji 123 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie 01.07.2018-30.06.2020.
 4. Do podstawowych form wsparcia dla uczniów i uczennic w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu należą:

4.1 w Szkole Podstawowej w Budach Głogowskich

 • Zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu z:
 1. Biologii (2 grupy/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VIII), treści merytoryczne m.in. samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych, badanie fauny, flory, stawianie hipotez, badanie, wnioskowanie, budowanie konkluzji, prezentacja wyników badawczych.
 • Chemii (2 grupy/8 os na grupę/30h na grupę 2018/2019 ucz. VII-VIII), treści merytoryczne: realizacja doświadczeń chemicznych i wyciągania z nich wniosków np.: otrzymywanie kwasów, gazów, reakcje kwasów z metalami.
 • Zajęcia z programowania
 1. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III
 2. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas IV-VI
 3. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VII
 • Zajęcia rozwijające z matematyki (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VII), treści merytoryczne: Liczby pierwsze i złożone. Cechy podzielności liczb. Złoty podział odcinka.

Własności, pola i obwody wielokątów. Własności, pola powierzchni i objętość figur przestrzennych. Zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo. Rola rachunku prawdopodobieństwa w grach losowych. Trójkąt Pascala. Matematyka w Internecie. Wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych. Znajomość programów matematycznych. Łamigłówki matematyczne. Zadania nietypowe. Krzyżówki matematyczne. Rebusy matematyczne. Gry strategiczne. Ciekawostki matematyczne. Zadania z logiki naturalnej.

 • Zajęcia szachowe (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III), treści merytoryczne mi.in. Krótka historia gry w szachy, szachownica i figury, Ruchy figur, Rozpoczynanie gry, Ćwiczenia praktyczne, Koniec gry, Przywileje w grze.

4.2  w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym

 • Zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu z:
 1. Biologii (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VIII), treści merytoryczne m.in. samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych, badanie fauny, flory, stawianie hipotez, badanie, wnioskowanie, budowanie konkluzji, prezentacja wyników badawczych.
 • Chemii (1 grupa/8 os na grupę/30h na grupę 2019/2020 ucz. VII-VIII), treści merytoryczne: realizacja doświadczeń chemicznych i wyciągania z nich wniosków np.: otrzymywanie kwasów, gazów, reakcje kwasów z metalami.
 • Zajęcia z programowania
 1. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III
 2. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas IV-VI
 3. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VII
 • Zajęcia rozwijające z matematyki (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VII), treści merytoryczne: Liczby pierwsze i złożone. Cechy podzielności liczb. Złoty podział odcinka.

Własności, pola i obwody wielokątów. Własności, pola powierzchni i objętość figur przestrzennych. Zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo. Rola rachunku prawdopodobieństwa w grach losowych. Trójkąt Pascala. Matematyka w Internecie. Wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych. Znajomość programów matematycznych. Łamigłówki matematyczne. Zadania nietypowe. Krzyżówki matematyczne. Rebusy matematyczne. Gry strategiczne. Ciekawostki matematyczne. Zadania z logiki naturalnej.

 • Zajęcia szachowe (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III), treści merytoryczne mi.in. Krótka historia gry w szachy, szachownica i figury, Ruchy figur, Rozpoczynanie gry, Ćwiczenia praktyczne, Koniec gry, Przywileje w grze.

4.3  w Szkole Podstawowej w Wysokiej Głogowskiej

 • Zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu z:
 1. Biologii (2 grupy/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VIII), treści merytoryczne m.in. samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych, badanie fauny, flory, stawianie hipotez, badanie, wnioskowanie, budowanie konkluzji, prezentacja wyników badawczych.
 2. Chemii (2 grupy/8 os na grupę/30h na grupę 2018/2019 ucz. VII-VIII), treści merytoryczne: realizacja doświadczeń chemicznych i wyciągania z nich wniosków np.: otrzymywanie kwasów, gazów, reakcje kwasów z metalami.
 • Zajęcia z programowania
 1. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III
 2. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas IV-VI
 3. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VII
 • Zajęcia rozwijające z matematyki (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VII), treści merytoryczne: Liczby pierwsze i złożone. Cechy podzielności liczb. Złoty podział odcinka.

Własności, pola i obwody wielokątów. Własności, pola powierzchni i objętość figur przestrzennych. Zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo. Rola rachunku prawdopodobieństwa w grach losowych. Trójkąt Pascala. Matematyka w Internecie. Wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych. Znajomość programów matematycznych. Łamigłówki matematyczne. Zadania nietypowe. Krzyżówki matematyczne. Rebusy matematyczne. Gry strategiczne. Ciekawostki matematyczne. Zadania z logiki naturalnej.

 • Zajęcia szachowe (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III), treści merytoryczne mi.in. Krótka historia gry w szachy, szachownica i figury, Ruchy figur, Rozpoczynanie gry, Ćwiczenia praktyczne, Koniec gry, Przywileje w grze.

4.4  w Szkole Podstawowej w Przewrotnem

 • Zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu z:
 1. Biologii (2 grupy/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VIII), treści merytoryczne m.in. samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych, badanie fauny, flory, stawianie hipotez, badanie, wnioskowanie, budowanie konkluzji, prezentacja wyników badawczych.
 2. Chemii (2 grupy/8 os na grupę/30h na grupę 2019/2020 ucz. VII-VIII), treści merytoryczne: realizacja doświadczeń chemicznych i wyciągania z nich wniosków np.: otrzymywanie kwasów, gazów, reakcje kwasów z metalami.
 • Zajęcia z programowania
 1. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III
 2. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas IV-VI
 3. 1 grupa/8 os. na grupę/24h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VII
 • Zajęcia rozwijające z matematyki (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas VII-VII), treści merytoryczne: Liczby pierwsze i złożone. Cechy podzielności liczb. Złoty podział odcinka.

Własności, pola i obwody wielokątów. Własności, pola powierzchni i objętość figur przestrzennych. Zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo. Rola rachunku prawdopodobieństwa w grach losowych. Trójkąt Pascala. Matematyka w Internecie. Wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych. Znajomość programów matematycznych. Łamigłówki matematyczne. Zadania nietypowe. Krzyżówki matematyczne. Rebusy matematyczne. Gry strategiczne. Ciekawostki matematyczne. Zadania z logiki naturalnej.

 • Zajęcia szachowe (1 grupa/8 os. na grupę/30h na grupę w roku szkolnym 2019/2020 ucz. klas I-III), treści merytoryczne mi.in. Krótka historia gry w szachy, szachownica i figury, Ruchy figur, Rozpoczynanie gry, Ćwiczenia praktyczne, Koniec gry, Przywileje w grze.

 

 

 • § 3.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnicy projektu zostaną zrekrutowani spośród uczniów i uczennic klas I-VIII w/w szkół podstawowych na podstawie złożonych kwestionariuszy rekrutacyjnych dla uczniów i uczennic klas I-III, IV-VI, VII-VIII w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice szkół biorących udział w projekcie, którzy złożą uzupełniony Kwestionariusz rekrutacyjny dla uczniów i uczennic klas I-III, IV-VI, VII-VIII w roku szkolnym 2019/2020 wraz z pozostałymi dokumentami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 3. Przy wyborze uczestników i uczestniczek Projektu Szkolna Komisja Rekrutacyjna kierować się będą zasadą równości szans oraz następującymi kryteriami:
  • Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie zgodna będzie z wartościami docelowymi, które wynikają z rozpoznanych potrzeb w oparciu o diagnozę i luki kompetencyjne z nich wynikające.
  • Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż 1 formie wsparcia w ramach zajęć rozwijających pod warunkiem, że nie zostały obsadzone miejsca przez kandydatów, którzy nie uczestniczyli w żadnej formie wsparcia. Tam gdzie liczba miejsc będzie mniejsza od liczby kandydatów, rekrutacja na zajęcia rozwijające odbywać się będzie na podstawie kryteriów:
 • Merytoryczne: wybór wg największej liczby punktów – decyduje suma punktów z:
 1. oceny z danego przedmiotu na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – dotyczy uczniów i uczennic klas IV-VIII (skala 1-6) oraz
 2. opinii wychowawcy uwzględniającej zachowanie, szkolną i pozaszkolną aktywność naukową, wiedzę (skala 1-4, 4 –najwyższa potrzeba wsparcia - dotyczy uczniów i uczennic klas I-III, skala 1-6, 6 –najwyższa potrzeba wsparcia – dotyczy uczniów i uczennic klas IV-VIII);
 • Rozstrzygające: przy równej liczbie punktów pierwszeństwo będą mieć uczniowie z rodzin, w których występuje więcej problemów społecznych (źródło danych – Kwestionariusz rekrutacyjny dla uczniów i uczennic klas I-III, IV-VI, VII-VIII w roku szkolnym 2019/2020).
 1. Listę rankingową dla danej formy wsparcia układa się wg odpowiadających jej kryteriów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów/uczennic takich samych wskaźników kryterium, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie sytuacja społeczno-ekonomiczna, przy czym pierwszeństwo będą mieć kandydaci, w których rodzinach występują następujące problemy: bardzo niskie dochody na członka rodziny, bezrobocie min. 1 rodzica/opiekuna, orzeczenie kandydata o niepełnosprawności, kandydat z rodziny zagrożonej wykluczeniem.
 2. Uczniowie i uczennice chcący uczestniczyć w drugim rodzaju wsparcia w danym zadaniu w ramach Projektu zostaną na nie zakwalifikowani pod warunkiem, iż nie zostały obsadzone miejsca przez kandydatów, dla których jest to pierwsza forma wsparcia w Projekcie.
 3. Uczniowie i uczennice, którzy nie zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału w danej formie wsparcia, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników danej formy wsparcia, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej.
 4. W przypadku zajęć rozwijających dwoje uczniów / uczennic z listy rezerwowej może na swój wniosek, za zgodą Koordynatora Projektu, Dyrektora Szkoły oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia, uczestniczyć w zajęciach jako wolni słuchacze wraz z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu. Wolni słuchacze mają pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie w przypadku skreślenia dotychczasowego uczestnika z listy uczestników bądź jego rezygnacji (zarówno w udziale w projekcie jak i wyjeździe edukacyjnym).
 5. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jako wolny słuchacz jest dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów przewidzianych w tym Regulaminie.
 6. Wolni słuchacze poza możliwością uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych nie otrzymują innej formy wsparcia w Projekcie.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, mimo pozytywnej kwalifikacji, kandydat zgłasza rezygnację wychowawcy, który przekazuje tę informację Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Na miejsce rezygnującej osoby wpisana zostaje pierwsza osoba z listy rezerwowej (w przypadku jej rezygnacji zastosowanie znajdują identyczne procedury).

 

 • § 4.

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja do każdej formy wsparcia w Projekcie przeprowadzana będzie we wrześniu 2019. W razie konieczności rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania Projektu. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru do każdej formy wsparcia będzie powszechnie ogłaszany np. przez koordynatorów szkolnych, wychowawców i nauczycieli lub sekretariacie Szkoły.
 2. Uczniowie i uczennice ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie składają w Koordynatora Szkolnego Kwestionariusz rekrutacyjny dla uczniów i uczennic klas I-III, IV-VI, VII-VIII w roku szkolnym 2019/2020 (Załącznik 1, 2 i 3 do Regulaminu).
 3. Specjalista ds. administracji weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w kwestionariuszu i przekazuje je do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w terminie nie krótszym niż 2 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem realizacji danej formy wsparcia podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w tej formie wsparcia uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz kolejności zgłoszeń. Komisja ustala listy rankingowe dla poszczególnych form wsparcia przewidzianych w Projekcie (Załącznik nr 8), listy podstawowe (Załącznik nr 9) oraz listy osób rezerwowych (Załącznik nr 10). Następnie Komisja, za pośrednictwem Koordynatora Szkolnego podaje wyniki rekrutacji do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy rankingowej.
 5. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie jako Uczestnik projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć wypełnia Oświadczenie uczestnictwa w projekcie (Załącznik 4 do Regulaminu) oraz inne wymagane dokumenty (Załączniki 5, 6 i 7 do Regulaminu).
 6. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślona z listy uczestników w przypadku:
 • samodzielnej rezygnacji,
 • na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia (lub inną formę wsparcia) lub wniosek Koordynatora Projektu uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w formach wsparcia oferowanych w Projekcie,
 • rezygnacji z nauki w szkole,
 • w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć w danej formie wsparcia w Projekcie,
 • braku wypełnienia wymaganej w Projekcie dokumentacji lub zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 1. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, która po podpisaniu umowy stanie się uczestnikiem projektu, w ramach tej samej formy wsparcia co osoba skreślona z listy uczestników Projektu.
 2. W przypadku braku zgody na udział w Projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej lub jej rodzica/opiekuna prawnego, rodzica/opiekuna prawnego dokonuje się wyboru następnej osoby z zachowaniem zasad zawartych w tym Regulaminie, aż do wyczerpania miejsc na liście uczestników.
 3. Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu, u Specjalisty ds. administracji oraz Koordynatora Szkolnego.

 

 • § 5.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 roku.
 2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie realizacji Projektu.

Głogów Młp., 02.09.2019

 

…………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………..

Koordynator projektu

…………………………………………..

Dyrektor Zespołu Szkół w Przewrotnem

…………………………………………..

Dyrektor Zespołu Szkół w Budach Głogowskich

   

…………………………………………..

Dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej

…………………………………………..

Dyrektor Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym

Wszystkie dzieci, które od 1 września 2019 roku będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego, serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne. Zajęcia zostaną zorganizowane dla przyszłych przedszkolaków wraz z ich opiekunami w naszej placówce w dniach 29.08.2019 (czwartek) i 30.08.2019 (piątek) w godzinach 9:30 - 11:30.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie dzieci z uśmiechem będą przychodziły do naszego przedszkola. 

Zapraszamy !

Pani Dyrektor i wychowawczyni


64817763_680937035668142_7765506136245010432_n.jpgW dniu 14 czerwca 2019 r. w auli Pałacu Czartoryskich w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom III Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”, którego organizatorami byli: Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji w Lublinie, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie oraz Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczystość odbyła się podczas II Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „GRÓD, CO SEMPER BYŁ FIDELIS” oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 100-leciu połączenia Lwowa z Odrodzoną Polską „Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)”.

Czytaj więcej: Sukces Julii Krasońw Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach!!!

jaskinia-bielska[1].jpgWycieczka szkolna – Krynica Zdrój i Słowacja!

W dniach 6 -7 czerwca odbyła się wycieczka szkolna do Krynicy Zdroju oraz Słowacji, w której udział wzięli uczniowie z klas: 5a, 5b i 6. Uczestniczyło w niej także kilka osób z klas 4a oraz 8. Wyjazd miał na celu integrację zespołów klasowych, pobudzanie aktywności ruchowej i poznawczej, rozwijanie zainteresowań otaczającą rzeczywistością oraz zapoznanie młodzieży z walorami turystycznymi regionów. Po przyjeździe do Krynicy nasi wychowankowie rozpoczęli wycieczkowe atrakcje od wjazdu koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką. Ze szczytu mogli podziwiać piękne krajobrazy Beskidu Sądeckiego. Następnie wraz z przewodnikiem przeszli ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „Na stoku Jaworzyny”, która miała ich zapoznać się z najciekawszymi fragmentami krajobrazowo-przyrodniczymi tego miejsca.

Czytaj więcej: Wycieczka szkolna – Krynica Zdrój i Słowacja!

Sukcesy naszych uczniów w XIX Ogólnopolskim Konkursie

„Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie”

 

28 maja br. nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim obchodzili Dzień Patrona Szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas Dnia Patrona odbyło się również uroczyste wręczenie nagród laureatom XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Z Prymasem Tysiąclecia w Trzecie Tysiąclecie”. Prace zarówno plastyczne, jak i literackie stały na bardzo wysokim poziomie, co podkreśliło jury oceniające prace.

Czytaj więcej: „Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie”

Od listopada 2018 roku nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno - Profilaktycznej „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. W ramach Kampanii, współfinansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzone były zajęcia dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjum, ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

Czytaj więcej: „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

Kolejny sukces naszego ucznia Mateusza Bajka

      dsc6407.jpg25 maja 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Majdanie Królewskim odbył się VIII Podkarpacki Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem "Serce bez granic". Celem festiwalu była: promocja wiedzy o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, „Misjonarzu Afryki”, w Polsce i na świecie, popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie wśród ludzi młodych, integracja i współzawodnictwo różnych środowisk i organizacji, ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną zabawę, rozwój amatorskiego ruchu twórców i odtwórców piosenki o tematyce religijnej, ukazanie dorobku artystycznego amatorskich solistów i zespołów, propagowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej: Kolejny sukces naszego ucznia Mateusza Bajka

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved