foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

Zespół Szkół w Budach Głogowskich oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim zapraszają do upamiętnienia Roku Sienkiewiczowskiego poprzez udział w konkursie poświęconym twórczości wybitnego Polaka

Zapraszamy, przekornie- słowami Witolda Gombrowicza:

"Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektura. Mówimy: to dosyć kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: ależ to taniocha – i nie możemy się oderwać. Wykrzykujemy: nieznośna opera! I czytamy w dalszym ciągu, urzeczeni. Potężny geniusz! – i nigdy chyba nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy. Trudno też w dziejach literatury o przykład podobnego oczarowania narodu, bardziej magicznego wpływu na wyobraźnię mas. […] Gdyby historia literatury przyjęła jako kryterium wpływ sztuki na ludzi, Sienkiewicz (ten demon, ta katastrofa naszego rozumu, ten szkodnik) powinien by zajmować w niej pięć razy więcej miejsca niż Mickiewicz. Któż czytał Mickiewicza z własnej i nieprzymuszonej woli, któż znał Słowackiego? […] Lecz Sienkiewicz to wino, którym rzeczywiście upajaliśmy się i tu serca nasze biły... i z kimkolwiek się rozmawiało, z lekarzem, z robotnikiem, z profesorem, z ziemianinem, z urzędnikiem, zawsze natrafiało się na Sienkiewicza, na Sienkiewicza jako na ostateczny, najbardziej intymny sekret polskiego smaku, polski 'sen o urodzie'."


         [Witold Gombrowicz, "Dziennik 1953–1956", Kraków 1986]

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza- „wielkie malowidło historyczne” Zwyczaje staropolskie piórem malowane. Album tradycji i kultury Polaków

Henryk Sienkiewicz do dziś uważany jest na świecie za klasyka powieści historycznej, jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii literatury polskiej i niezrównanego stylistę.

„Połączenie przygody rycerskiej i romansu znajdujemy w […] powieści Sienkiewicza Krzyżacy, wielkim malowidle historycznym o treści rozleglejszej i głębszej niż którekolwiek z dawniejszych dzieł. Epopeja z dziejów walk polsko-krzyżackich, nasycona silnym uczuciem patriotycznym, była wyrazem ówczesnych pasji pisarza.”

"Tygodnik Ilustrowany", 1897–1900

Powieść Krzyżacy to skarbnica wiedzy na temat społeczeństwa średniowiecznego, warunków życia, obyczajów oraz mentalności ludzi tamtego okresu.

Zachęcamy zatem do sięgnięcia do „korzeni” a tym samym do budowania własnej narodowej tożsamości. A oto jeden ze sposobów umożliwiający stawanie się świadomym Polakiem:

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu:

  • Rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych,
  • Uświadamianie roli literatury polskiej w dziejach narodu,
  • Odnajdywanie najwyższych wartości w dorobku i doświadczeniach przeszłych pokoleń,
  • Utrwalanie postaw światłego i świadomego człowieka,
  • Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci,
  • Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez różne formy plastyczne,
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • Promowanie twórczości Henryka Sienkiewicza i powieści historycznych,
  • Zachęcanie młodzieży do czytania książek z kanonu literatury polskiej i kreatywnego wykorzystania tekstów.

ADRESATAMI KONKURSU SĄ UCZNIOWIE KLAS I- III Gimnazjum

Zasady uczestnictwa:

1. Prace należy wykonać samodzielnie (jury weźmie pod uwagę możliwości adekwatne do wieku uczestnika).

Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie albumy wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie prac konkursowych wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy wraz z prawnymi opiekunami ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem przygotowanych i przesłanych prac konkursowych, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

2. Praca powinna składać się z albumu (forma książki) o wielkości od A4 do A2 maksymalnie, w skład którego wchodzić mają ilustracje opatrzone cytatami z Krzyżaków.

Album może być wykonany na dowolnym materiale i dowolną techniką plastyczną.

3. Organizator nie dopuszcza użycia technik komputerowych oraz elementów gotowych.

4. Każda praca konkursowa winna zawierać dane uczestnika wypełnione na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

5. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie internetowej szkoły w celu promocji konkursu i szkoły oraz zorganizowania wystaw prac konkursowych (Załącznik nr 2).

7. Prace konkursowe nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.

8. Organizator przewiduje przyznanie nagród za trzy pierwsze miejsca oraz trzech wyróżnień. Zastrzega sobie jednak prawo do zmian w ilości i kategorii nagród wynikające z poziomu nadesłanych prac oraz ich ilości.

9. Laureatów konkursu wyłoni powołane przez Organizatora Jury, które weźmie pod uwagę samodzielność, kreatywność, estetykę, poprawność językową oraz zgodność z tematem nadesłanej pracy, w tym z fabułą powieści.

10. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Nie ma ograniczeń odnośnie ilości prac nadesłanych z danej szkoły.

11. Prace konkursowe należy przesłać/ dostarczyć osobiście na adres:

Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

z dopiskiem:

Gminny Konkurs Literacko- Plastyczny

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza- „wielkie malowidło historyczne”.

Zwyczaje staropolskie piórem malowane. Album tradycji i kultury Polaków

12. Konkurs ogłoszony w dn. 20.10. 2016 r. Termin nadsyłania prac upływa dn. 17.11.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dn. 2.12.2016 r.

Informacje o rozstrzygnięciu znajdą się na stronie internetowej szkoły: www.zsbudy.pl

13. Telefon kontaktowy: 178519217

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Wilk

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac niezgodnych z tematem oraz niniejszym regulaminem.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

Karta informacyjna dołączona do pracy

(należy dołączyć do instrukcji pracy)

Gminny Konkurs Literacko- Plastyczny

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza- „wielkie malowidło historyczne”.

Zwyczaje staropolskie piórem malowane. Album tradycji i kultury Polaków

Dane autora pracy
Imię
Nazwisko
Wiek, klasa
Dane szkoły
Nazwa
Ulica, Numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
tel. kontaktowy
e-mail
Dane nauczyciela
Imię i nazwisko
tel. kontaktowy
e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

………………………………………………………………

Podpis nauczyciela

Załącznik nr 2

(należy dołączyć do instrukcji pracy)

Wyrażam zgodę na udział w Gminnym Konkursie Literacko- Plastycznym

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza- „wielkie malowidło historyczne”.

Zwyczaje staropolskie piórem malowane. Album tradycji i kultury Polaków

mojego dziecka……………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

Podpisy rodziców

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved