foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia, rozbudza i rozwija jego wrażliwość estetyczną i moralną oraz indywidualne zdolności twórcze, umacniania wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

ZS w Budach Głogowskich

Śladami Stasia i Nel - Gra planszowa na motywach powieści W pustyni i w puszczy

W roku 1890 czterdziestoczteroletni Henryk Sienkiewicz wstępuje w szranki pisarzy-egzotystów ruszając w podróż do Afryki i zapowiadając cykl korespondencji. Wiadomość o zamierzonej wyprawie myśliwskiej do Afryki południowej spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Znakomity pisarz ruszał do kraju mało znanego, dla Polaków zwłaszcza trochę legendarnego. […] Tom "Listów z Afryki" obejmuje dwadzieścia trzy szkice. Tylko dwa powstały w czasie samej podróży, resztę spisał autor po powrocie. Są to więc raczej "wspomnienia" niż "listy" z Afryki. Sienkiewicz wyruszył z Neapolu 25 grudnia 1890 r. Zaopatrzony był w liczne listy polecające, między innymi od lorda Roberta Arthura Salisbury, wybitnego polityka angielskiego, kardynała Lavigerie, prymasa Afryki, i Arthura Silva White'a, szkockiego podróżnika i geografa. Trzonem wyprawy miała być miesięczna wycieczka myśliwska w głąb lądu. Punkt wyjścia nie był jeszcze ustalony. Zanzibar wchodził w grę jako jedna z ewentualności, dalszych planów w ogóle nie robił.

Zdzisław Najder, fragment wstępu do wyd. I, PIW Warszawa 1956 r.

 

Od tej podróży minęło dwadzieścia lat, nim napisał powieść „W pustyni i w puszczy”. Pisarz rozpoczął swoje prace nad książką w 1910 roku; informował o tym listownie trzynastoletnią Wandę Ulanowską – córkę przyjaciela i jednocześnie profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jednym z listów pisał: „Będzie tam występował chłopiec Polak, dziewczynka Angielka, a prócz tego Beduini, Arabowie, Murzyni – ludożercy, nie licząc słoni, krokodylów, lwów, hipopotamów etc.” Własne przeżycia pisarz zręcznie oddał w opowieści o Stasiu i Nel.

…My zaś zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie inspirowanym tą niepowtarzalną powieścią. Liczymy, że lektura W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza stanie się dla Was fundamentem do budowania ważnych wartości. Odnajdziecie w niej bowiem to, co kształtuje charakter i osobowość każdego człowieka- wartości wyniesione z domu rodzinnego. I chociaż dom stanowi tło dla przygód dwójki młodych bohaterów, to stanowi tło ważne i istotne. Staś wzrasta w domu, w którym uczy się szacunku do historii, ojczystej ziemi, piękna ojczystego języka, tradycji, szacunku do drugiego człowieka, przyjaźni, wolności, odpowiedzialności… Jest młodym ambitnym, ciekawym świata człowiekiem. Wiedza, do której się garnie i umiejętności, które zdobywa odegrają ważną rolę podczas niebezpiecznej, pełnej trudów ucieczki. Ona sama będzie też niewiarygodnie trudną, ale i niezwykle piękną lekcją życia.

LICZYMY NA WASZĄ KREATYWNOŚĆ 

MAMY NADZIEJĘ, IŻ ZECHCECIE PRZENIEŚĆ LITERACKĄ OPOWIEŚĆ NA PLANSZE I UWIECZNIĆ JĄ W POSTACI PLASTYCZNEJ WIZJI WĘDRÓWKI GŁÓWNYCH JEJ BOHATERÓW PRZEZ AFRYKĘ.

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu:

  • Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci,
  • Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez różne formy plastyczne,
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • Promowanie twórczości Henryka Sienkiewicza i literatury młodzieżowej,
  • Zachęcanie dzieci do czytania książek i kreatywnego wykorzystania tekstów.

ADRESATAMI KONKURSU SĄ UCZNIOWIE KLAS IV- VI

Zasady uczestnictwa:

1. Prace należy wykonać samodzielnie (jury weźmie pod uwagę możliwości adekwatne do wieku uczestnika).

Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie gry planszowe wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie prac konkursowych wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy wraz z prawnymi opiekunami ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem przygotowanych i przesłanych prac konkursowych, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

2. Praca powinna składać się z gry planszowej (planszy o minimalnej wielkości A3), potrzebnych wg pomysłów autora rekwizytów (np. pionków, kart etc.) oraz instrukcji gry (na osobnej karcie).

3. Gra planszowa może być wykonana na dowolnym materiale i dowolną techniką przestrzenną lub plastyczną.

4. Organizator nie dopuszcza użycia technik komputerowych oraz elementów gotowych.

5. Każda praca konkursowa winna zawierać dane uczestnika wypełnione na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

6. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.

(bez roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie internetowej szkoły w celu promocji konkursu i szkoły oraz zorganizowania wystaw prac konkursowych (Załącznik nr 2).

8. Prace konkursowe nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.

9. Organizator przewiduje przyznanie nagród za trzy pierwsze miejsca oraz trzech wyróżnień. Zastrzega sobie jednak prawo do zmian w ilości i kategorii nagród wynikające z poziomu nadesłanych prac oraz ich ilości.

10. Laureatów konkursu wyłoni powołane przez Organizatora Jury, które weźmie pod uwagę samodzielność, kreatywność, estetykę, poprawność językową oraz zgodność z tematem nadesłanej pracy, w tym z fabułą powieści.

11. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Nie ma ograniczeń odnośnie ilości prac nadesłanych z danej szkoły.

12. Prace konkursowe należy przesłać/ dostarczyć osobiście na adres:

Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

z dopiskiem:

Gminny Konkurs Literacko- Plastyczny

W podróż z Sienkiewiczem… Śladami Stasia i Nel.

Gra planszowa na motywach powieści W pustyni i w puszczy

13. Konkurs ogłoszony w dn. 20.10. 2016 r. Termin nadsyłania prac upływa dn. 17.11.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dn. 2.12.2016 r. Informacje o rozstrzygnięciu znajdą się na stronie internetowej szkoły: www.zsbudy.pl

14. Telefon kontaktowy: 178519217

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Wilk

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac niezgodnych z tematem oraz niniejszym regulaminem.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 Karta informacyjna dołączona do pracy (należy dołączyć do instrukcji pracy)

Gminny Konkurs Literacko- Plastyczny

W podróż z Sienkiewiczem… Śladami Stasia i Nel. Gra planszowa na motywach powieści W pustyni i w puszczy

Dane autora pracy
Imię
Nazwisko
Wiek, klasa  
Dane szkoły
Nazwa
Ulica, Numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
tel. kontaktowy
e-mail
Dane nauczyciela
Imię i nazwisko
tel. kontaktowy
e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie                   z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

………………………………………………………………

Podpis nauczyciela

Załącznik nr 2

(należy dołączyć do instrukcji pracy)

Wyrażam zgodę na udział w Gminnym Konkursie Literacko –Plastycznym

„W podróż z Sienkiewiczem… Śladami Stasia i Nel. Gra planszowa na motywach powieści

W pustyni i w puszczy” mojego dziecka……………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

Podpisy rodziców

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

akordyka logo

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved