ZS w Budach Głogowskich

4

Powiatowy Konkurs Plastyczny

WIOSNA,WIOSNA, ACH TO TY"

 1. I. Organizator: Odział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Budach Głogowskich
 2. II. Cele konkursu:
 • inspirowanie wiosenną tematyką
 • podwyższenie poziomu edukacji przyrodniczej
 • popularyzowanie wiedzy o barwach wiosną
 • budzenie ciekawości poznawczej
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności poprzez twórczość plastyczną
 • wyzwalanie wśród najmłodszych zainteresowań plastycznych

 III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych z powiatu rzeszowskiego.
 2. Organizatorzy zachęcają, aby w konkursie wzięły udział dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem.
 1. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej.

Praca powinna     być wykonana techniką płaską w formacie A3.

 1. 4.     Forma pracy: indywidualna.
 2. 5.     Ilość prac z jednej placówki: dowolna.
 3. 6.    Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola (oddziału przedszkolnego), numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
 4. 7. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora, który zapewnia sobie tym samym prawo do ich dalszego ich wykorzystania i publikacji w dowolnej formie.
 5. 8.   Prace należy dostarczyć lub przesłać do 31.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:

Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

 1. IV. Nagrody:

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych.

 1. 2. Kryterium oceny:

- zgodność z tematyką konkursu,

- walory artystyczne,

- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,

- samodzielność wykonania.

 1. 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- dzieci młodsze: 3-4

- dzieci starsze: 5-6

 1. 4. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów oraz pisemne podziękowania dla opiekunów.
 2. 5. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.
 3. 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 05.04.2019 r. Lista  nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
 4. 7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12.04.2019 r.; połączone będzie z wystawą prac konkursowych.
 5. 8. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich i ich opiekunów zgody (załącznik nr 1) na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
 6. 9. Nauczyciele koordynujący konkurs: mgr Justyna Golema, mgr Krystyna Kogut,
  mgr Katarzyna Rzucidło

Serdecznie zapraszamy do udziału !

 ZAŁĄCZNIK  - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 789 73 80

mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

Oferta firm ubezpieczeniowych na rok szkolny 2019/2020

Wpłaty za obiady

Od 1 września 2016 roku wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Polecane strony

REFORMA EDUKACJI


dobra szkola logo

 

ko logo

 

men logo

 

baner zg

 

autorytety2 0 606x576

 

bezpszkola

 

akordyka logo

2019 Copyright Zespół Szkół w Budach Głogowskich Rights Reserved